Екологія та захист навколишнього середовища


РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни « Екологія та захист  навколишнього середовища»ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ п/п


Назва розділу, модуля, теми програми
Обсяг годин
за  навчальною програмою
за робочою навчальною програмою

всього
з них

всього
з них
ауди-торних
самос-тійних
ауди-торних
самос-тійних
1
2
3
4
5
6
7
8

Вступ
2
2

2
2


Модуль 1. Теоретичні аспекти загальної екології


1.1.
Екологія - теоретична основа раціонального природокористування
4

4
4

4
1.2.
Біосфера і перетворювальна діяльність людини
6
2
4
6
2
4
1.3.
Організація і функціонування екологічних систем
10

10
10

10

Всього
22
4
18
22
4
18

Модуль2. Практичні аспекти екології.


2.1.
Сучасні екологічні проблеми охорони природи в сільськогосподарському виробництві
10
2
8
10
2
8
2.2.
Охорона атмосферного повітря.
8
2
6
8
2
6
2.3.
Охорона і раціональне використання водних  ресурсів
12
6
6
12
6
6
2.4.
Охорона літосфери
8
2
6
8
2
6
2.5.
Охорона рослинного і тваринного світу
12
6
6
12
6
6

Всього
50
18
32
50
18
32

Модуль 3. Організаційно - економічні аспекти раціонального
природокористування


3.1.
Організація сільськогоподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях
20
8
16
20
8
16
3.2.
Довкілля і здоров’я населення
6

6
6

6
3.3.
Основи економіки
 природокористування
14
4
10
14
4
10
3.4.
Організаційна та стратегічна система раціонального природокористування
8

8
8

8

Всього
48
8
40
48
8
40

Разом
120
30
90
120
30
90

Детальніше...Пірручник: Малимон С.С. "Основи екології"

Тестові завдання І

ВАРІАНТ 1

1.       Наука, що вивчає взаємодію живих істот між собою і з навколишнім природнім середовищем називається
1. Біологія;       2. Екологія;      3. Охорона природи;     4. Соціологія
2.       Пристосування організмів до середовища називається
1. Транспірація;    2. Адаптацією;      3. Асоціацією
3.       До яких природних ресурсів відноситься кам’яне вугілля?
1. Невідновних;   2. Відносно відновних;   3. Відновних;   4. Невичерпних
4.       Як називається біосфера перетворена науковим мисленням і її повністю регулює людина?
1. Техносфера   2. Агросфера     3. Ноосфера       4. Соціосфера
5.       Виділіть вид альтернативної енергетики
1. Атомна     2. Теплова енергетика     3. Гідроенергетика    4. Вітрова
6.       Пестициди – це біологічні препарати захисту рослин
1. Так       2. Ні
7.       Найбільше в атмосфері такого газу:
1. Кисню    2. Азоту    3. Вуглекислого газу      4. Аргону
8.       Який з видів забруднення атмосфери відноситься до природних
1. Вітрова ерозія;   2. Вихлопні  гази;   3. Міський шум;  4. Дим від багаття      Викладач_____________ В.В. Стахів


ВАРІАНТ 2

1.      Який вчений вперше вжив термін екологія?
1. Одум     2. Геккель     3. Третер        4. Вернадський
2.      Як називається обмін речовин, що виникає під час виробничої діяльності людини і природнім середовищем?
1. Біологічний   2. Екологічний      3. Антропогенний   4. Геохімічний
3.      До яких речовин біосфери відноситься гірська порода?
1. Жива  2. Біогенна    3. Косна       4. Біокосна
4.      Послідовна зміна біоценозів називається
1. Біотоп;  2. Суктин    3. Ареал     4. Рецесія  
5. Які з видів мінеральних добрив найбільш впливають на забруднення середовища?
1. Азотні  2. Калійні     3. Фосфорні     4. Комбіновані
6. Який негативний вплив техніки при багаторазовому проходженню по полю?
1. Розпушення   2. Вирівнювання  3. Ущільнення
7. Який газ викликає «парниковий» грунт?
1. Кисень     2. Вуглекислий газ   3. Хлор    4. Фреон
8. Озонова дира виникає в Арктиці?
1. Так    2. Ні  
Викладач: ____________ В.В. Стахів
ВАРІАНТ 3

1. Якою є основна особливість життя?
1. Конкурентноспроможність    2. Стійкість до змін кліматичних умов
3. Здатність еволюціонувати і безперервно адаптуватись до зовнішніх умов
4. Здатність емігрувати
2. Яка наука вивчає агросферу планети?
1. Екологія   2. Техноекологія   3. Агроекологія  4. Урбоекологія
3. Кількість живої речовини на одиницю площі або об᾽єму?
1. Первинна продукція   2. Косна речовина    3. Біом    4. Біомаса
4. До якої групи організмів відносяться зелені рослини?
1. Консументи    2. Продуценти    3. Редуценти
5.      Пестициди мають залишкову дію у грунті, воді?
1. Так   2. Ні
6.      Вироблену с-г продукцію потрібно реалізовувати при наявності сертифікату відповідності?
1. Так  2. Ні
7.      Які з перерахованих джерел забруднення відноситься до штучних?
1. Лісові пожеже;     2. Вітрова ерозія;   3. Дим від опалення будинку;
4. Морські солі
8.      Розрізняють смог :
1. Німецький;    2. Лондонський;  3. Київський    4. Паризький

Викладач_________ В.В. Стахів
ВАРІАНТ 4

  1. Розділ екології що вивчає взаємодію виду з оточуючим середовищем
1. Демекологія;   2. Синекологія      3. Аутекологія      4.Біоценологія
2. До яких природних ресурсів відноситься рослинний    світ?
1. Відновних;   2. Відносно відновних;   3. Невідновних   4. Невичерпних
  1. Як називаються штучні угрупування сформульовані в результаті с.г. діяльності людини?
1. Біоценоз    2. Фітоценоз    3. Зооценоз  4. Агробіоценоз
4. За скільки днів оновлюється жива маса біосфери?
1. 42;   2. 108;  3.33;    4. 365
5. Біологічні препарати менш шкідливе до природного середовища чим пестициди
1. Так     2. Ні
6. Як називається обмін речовин, що виникають в результаті виробничої діяльності людини та природного середовища?
1. Біологічний    2. Астрономічний  3. Геологічний   4. Механізованим

7. Що означає термін ГДК?
1. Гранично допустимий критерії
2. Гранично допустимий контроль
3. Гранично допустима концентрація
4. Гранично допустимий кордон

8. Який газ викликає кислотний дощ?
1. Хлор;  2. Кисень    3. Аргон     4. Окис азоту


Викладач ____________ В.В. Стахів

Тестові завдання ІІ

ВАРІАНТ 1

1.     Осмоанабіоз, це:
1.     Підвищення осмотичного тиску в продукції;
2.     Використання анестезуючих речовин;
3.     Консервація спиртом;
4.     Нагрівання до високих температур;
5.     Зміна кислотності середовища

2.     Що не входить в склад зернових мас?
1.     Зерно основної культури;
2.     Домішки;
3.     Мікроорганізми;
4.     вода

3.     Які овочі мають високу лежкість?
1.     Капуста білокачанна;
2.     Перець;
3.     Помідори;
4.     Огірки

4. Вказати параметри температури і відносної вологості повітря зберігання капусти білокачанної:
        
1.     +3… +5°С           90 – 95%                 3. 0 - 1°С         95 – 97%
2.     – 3 … - 5°С         70 – 75%                 4. 0 - 1°С         70 – 75%
5. Які сховища використовуються для зберігання  плодів?
        
1.     Холодильні камери;
2.     Елеватори;
3.     Бурти;
4.     Овочесховища

6. При яких температурних умовах життєдіяльність мікроорганізмів у значній мірі обмежена?

1.     + 20… +30°С;                    3. + 10… +20°С;
2.     +8… +10°С;                       4. +15… +20°С;

7. Скільки необхідно води для приготування 50  кг цукрового сиропу із вмістом цукру 40% для приготування компотів?

1. 150 кг;       2.   200 кг;                3. 220 кг;                 4. 300 кг


8. Сховища для тривалого зберігання:
1.     Сапетки;
2.     Зернові навіси;
3.     Зернові склади;
4.     Елеватори

9. Що таке фасування?
1.     Сортування тари за розміром;
2.     Миття тари в розчині лугів;
3.     Наповнення тари строго дозволеною кількістю продукції;
4.     Процес закупорювання тари

10. Що таке стерилізація?
1.     Термічна обробка в спеціальних апаратах;
2.     Термічна обробка консервів у відкритих ваннах;
3.     Доведення температури консервів до 65°С;
4.     Доведення температури консервів до 75°С;

11. Які сорти капусти білокачанної придатні до квашення?
     1. Ранні;        2. Пізні;      3. Середні і пізні;      4. Середні;      5. Всі придатні

12. В якій стиглості плоди і овочі маринують?
     1. Фізіологічній;    2. Технічній;       3. Знімальній;       4. Споживчій

13. Які соки називають купажними?
     1. Освітлені;   2. Сатуровані;       3. Змішані;       4. Соки з добавками

14. Який правильний режим заморожування?
1. - 5°С;   2. - 10°С;       3. -18… - 20°С;            4. - 25°С;              5. 0… -5°С;

15. З яких зернових культур отримують перлові крупи?
         1. Пшениця;   2. Жито;        3. Ячмінь;    4. Овес;      5. Рис

16. З якою вологістю зберігають крохмаль?
         1. 5… 10%;    2. 18… 20%;     3. 20… 25%;     4. 10… 15%

17. Що потрібно зробити, щоб отримати олію високої якості?
         1. Дезодорацію;    2. Аерацію;     3. Рафінацію;      4. Гідратацію

18. При якій температурі відбувається стерилізація молока?
1. 65… 80°С;     2. 80… 90°С;     3. 90… 100°С;     4. 70… 75%

19. Який відсоток м’язової тканини в м’ясі яловичини?
1. 40… 50%;      2.  52… 62%;        3. 62… 70%;      4. 70… 75%

20. Який об’єм молока відбирають для повного аналізу?
1. 1дм3;    2. 0,5дм3;        3. 2дм3;           4. 1,5дм3


ВАРІАНТ 2

1. Які сховища можна назвати тимчасовими?
         1. Овочесховища;
2. Холодильні камери;
3.     Сховища обладнані активною вентиляцією;
4.     Бурти

2. При якій температурі відбувається перша стадія дозрівання зернових мас?
         1. 10… 20°С;      2. 24… 30°С;      3. 34… 38°С;       4. 45… 55°С;

3. Норми природних витрат зерна на насіння під час зберігання продукції,%

         1. 0,1… 0,3;    2. 0,4… 0,5;      3. 1,0… 1,5        4. 1,5… 2,0

4. Що таке базисна  цукристість?
1.     Максимальна цукристість;
2.     Середній показник за останні 5 роки;
3.     Нормативна цукристість;
4.     Мінімально – допустима цукристість

5. Скільки капусти можна розмістити в бурті довжиною 15 м, шириною 2 м, висотою 1,2 м;  1м3 капусти становить 400 кг?

         1. – 1… 0°С;    2. 0… +1°С;     3. +1… +2°С;;      4. +2… +3°С;


6. Яка оптимальна температура зберігання картоплі?
1. – 1… 0̊ С;       2. 0… +1̊ С;       3. +1… +2̊ С;    4. +2… +3̊ С

7. Який період можна зберігати чорну смородину у холодильнику з РГС?  
1. до 10 днів;       2. до 1 місяця;             3. до 2 місяці;       4. до 3 місяців


8. Яким способом закупорюють  скляну тару?
1. Обкатним;    2. Термічний;       3. Заморожуванням;       4. Бланшуванням 

9. Яка оптимальна кислотність для молочнокислих бактерій?
1. рН 2,9… 3,1;       2. рН 3,1… 3,4        3. рН 3,6… 3,9;      4. рН 4,0… 4,3

10. Який відсоток цукрів  містять овочеві маринади?
         1. 2… 4%;       2. 3… 6%;      3. 6… 8%;     4. 9… 12%

11. Який повинен бути вміст сірчистого  ангідриду у готових до вживання в їжу продуктах?
         1. 0,001%;    2. 0,002%;       3. 0,005%;       4. 0,01%

12. Що таке сепарування?
         1. Подрібнення однорідних частинок;
         2. Насичення діоксином вуглецю;
         3. Очистка соку в центрифугах;
         4. Видалення з соку повітря та інших газів

13. Який процентний сироп використовують у джемах?
1. 50%;      2. 60%;          3. 70%;          4. 80%

14. Який вихід готової продукції при сушінні яблук пізніх сортів?
1. 8… 9%;      2. 9… 10%;       3. 10… 15%;        4. 16… 20%

15. При якій температурі відбувається інтенсивне дозрівання борошна?
1. 10… 15̊ С;        2. 15…20̊ С ;        

16. Який процент упікання хліба?
         1. 1… 4%;      2. 6… 14%;              3. 10… 15%;           4. 16… 20%

17. Яка температура обжарювання чіпсів?
1. 130… 180°С;        2.  180… 210°С;          3. 210… 240°С;       4. 240…320°С;

18. При якій температурі відбувається миттєво па стерилізація молока?
1. 65°С;    2. 70°С;              3. 80°С;                   4. 85°С;

19. Які продукти відносяться до 1 категорії?
         1. Язик;    2. Голова;       3. Легені;      4. Селезінка

20. У скількох місцях потрібно брати проби, якщо довжина кузова 4,5 м?
         1. 3;     2. 4;       3. 5;       4.   6

ВАРІАНТ  3

1. Кироабинабіоз – це:
         1. Зберігання шляхом часткового або повного зневоднення продукту;
         2. Фільтрація;
         3. Консервація;
         4. Зміна кислотності середовища

2. Здатність рухатись по поверхні під певним кутом нахилу зернової маси називається:
         1. Шпаруватість;
         2. Самосортування;
         3. Сипкість;
         4. Абсорбція

3. Якою висотою закладають соняшник вологість 9… 10%?
         1. до 1 м;      2.   до 2 м;       3. до 3 м;        4. до 3,5 м

4. Який температурний режим зберігання яблук без зміни газового середовища?
         1. 0… 1°С;     2.   0…+1 °С;        3. 1… 2°С;       4. 2… 3°С;


5. Видалення екземплярів сировини, що можуть негативно вплинути на якість готової продукції називається:
         1. Сортування;  2. Калібрування;     3. Фасування;     4. Інспектування

6. Яку тару можна стерилізувати?
         1. Дерев’яну;        2. Картонну;       3. Скляну;         4. Полімерну

7. Процес видалення із соків кисню називається:
         1. Флотація;    2. Концентрування;      3. Деаерація;      4. Випаровування

8. Який відсоток моркви добавляється при квашенні капусти?
         1. 3… 5%;     2.  4… 6%        3. 6…. 8%;     4. 8… 10%

9. Яка концентрація солі при консервуванні огірків?
         1. 2… 3%;    2. 3… 5%;      3. 5… 6%;      4. 8… 10%

10. Який відсоток об’єму ємкості закладають вишні при виготовленні компоту?
1. 10… 20%;     2. 30… 40%;     3. 50… 60%;      4. 60… 70%

11. Якої концентрації цукровий сироп використовується для приготування джемів?
         1. 40%;    2. 50%;        3. 60%;         4. 70%
12. Який вміст сухих речовин у томатному соці?
         1. 5,5… 6%;    2. 6… 6,5%;       3. 7… 7,5%;        4. 8… 8,5%

13. Що таке опара?
         1. Перепік і співвідношення компонентів для виробництва хліба;
         2. Рідке тісто з частин компонентів;
         3. Рідке тісто без дріжджів;
         4. Тісто, в якому процес бродіння триває 3… 4,5 годин

14. Яка з технологічних операцій не відноситься до виробництва гречаних круп?
         1. Охолодження;    2. Сепарування;    3. Магнітна обробка;  4. Калібрування

15. До якої групи сутужних сирів відноситься сир «Голландський»?
         1. М’які;       2. Тверді;      3. Розсольні

16. При якій температурі повинно протікати дозрівання м’яса?
1. - 2 °С;        2. - 1°С;        3.   0°С;         4. +1°С;       

17. Яка температура копчення сиро – копчених м’ясопродуктів?

1.     18.. 22°С;      2. 23… 27°С;           3. 30… 35°С;          4. 40… 45°С;       

18. Зневоднення солоної напівжирної і жирної риби під дією повітря і сонячних променів називають:
1. Підсуванням;    2. Копченням;    3. В’яленням;       4. Провітрюванням

19. Що таке сепарування молока?
         1. Подрібнення жирових кульок молока, які не спливають;
         2. Розділення молока на фракції за густиною;
         3. Очищення молока від механічних домішок;
         4. Охолодження молока

20. Що називають дегустаційною оцінкою?
         1. Вміст вітамінів у продукції;
         2. Результат хімічного аналізу;
         3. Результат мікробіологічного аналізу;
         4. Оцінка смаку, кольору, запаху, консистенція


ВАРІАНТ 4

1. Ацидоанабіоз – це:
         1. Консервування спиртом;
         2. Фільтрація;
         3. Використання різноманітних променів;
4. Підвищення кислотності середовища в продукції за рахунок розвитку молочнокислих бактерій

2. Які витрати відносять до біологічних під час зберігання зерна та насіння?
         1. Проростання;   2. Травмування;   3. Розпил;   4. Знищення гризунами

3. При якій температурі зберігають продовольчу цибулю?
         1. – 1.. 3°С;        2. 0°С;        3. 0… 2°С;         4. 2… 4°С;       

4. Що таке модифіковане газове середовище (МГС)?
         1. Повітря насичене азотом;
         2. Повітря насичене вуглекислим газом;
         3. Газове середовище створене з використанням поліетиленових контейнерів;
         4. Повітря насичене інертним газом

5. Що таке пасерування?
         1. Обжарювання овочів у жирах із витратою маси до 30%;
         2. Обжарювання овочів у жирах і витратою маси понад 30%;
         3. Ошпарювання гарячою водою при температурі до 80°С;       
         4. Обробіток парою овочів температурою 120°С;       

6. Що таке фасування?
         1. Сортування тари за розміром;
         2. Миття тари в розчині лугів;
         3. Наповнювання тари строго дозволеною кількістю продукції;
         4. Процес закупорювання тари

7. Який процес приходить під час мочіння яблук?
         1. Оцтове бродіння;
         2. Спиртове та оцтове бродіння;
         3. Маслянокисле бродіння;
         4. Спиртове і молочнокисле бродіння

8. Які маринади називаються гострими?
1. Вміст оцтової кислоти 0,4… 0,6%;
2. Вміст оцтової кислоти 0,6… 0,9%;
3. Вміст оцтової кислоти 0,9… 1,2%;
4. Вміст оцтової кислоти 1,2… 1,6%

9. Які соки називають гомогенізовані?
         1. Змішані з кількох соків;
         2. Загущені соки;
         3. Насичені діоксином вуглецю;
         4. З м’якоттю, подрібненою до дрібних однакових частинок

10. Консервування цукром – це спосіб переробки:
         1. Біохімічний;
         2. Біологічний;
         3. Фізичний;
         4. Фізико – хімічний

11. Які  машини переробляють зерно в борошно?
         1. Кругорушки;
         2. Жорнові посади;
         3. Вальцеві млини;
         4. Молоткові дробарки

12. Яким способом проходить видалення розчинника олії?
         1. Дистиляцією;
         2. Рафінацією;
         3. Гідратацією;
         4. Охолодженням

13. Яку роботу виконують дифузійні установки?
         1. Очищують сік;
         2. Фільтрують сік;
         3. Відділяють сахарозу із стружки;
         4. Кристалізують цукор

14. Яка стандартна вологість борошна?
         1. 8%;   2. 10%;    3. 15%;    4. 18%

15. Процес сатурації, це:
         1. Обробка вапняним молоком;
         2. Очистка дифузійного соку;
         3. Збагачення соку вуглекислим газом;
         4. Нагрівання дифузійного соку

16. Який із перерахованих видів сирів відноситься до розсольного типу?
         1. Російський;    2. Рокфор;    3. Швейцарський     4. Сулугуні

17. Яка температура повинна бути в охолодженому м’ясі?
         1. – 4… - 8°С;        2. 0… 4°С;        3. 4… 6°С;         4.  – 8… - 4°С;       

18. Як називається вид ковбас, що у технологічному процесі піддаються обжарюванню з наступною проваркою?
1. Варені ковбаси;
2. Напівкопчені ковбаси;
3. Сосиски;
4. Варено – копчені ковбаси

19. Маса однієї точкової проби не повинна бути меншою:
         1. 100г;   2.   200г;      3. 300 г;      4. 400 г

20. Для складання середньої проби плодоовочевої продукції від партії до 100 одиниць беруть проби:
         1. Трьох одиниць упаковки;
         2. П’яти  одиниць упаковки;
         3. Шести одиниць упаковки;

         4. Десяти одиниць упаковки;

        

Лекції 


Немає коментарів:

Дописати коментар